Služba za kontinuirano unapređenje kvaliteta

- rukovodilac Službe dr Sanja Milovanović

O službi
Novosti
Osoblje
O službi

Služba za kontinuirano unapređenje kvaliteta

Služba za kontinuirano unapređenje kvaliteta broji ukupno sedam zaposlenih.

Načelo stalnog unapređenja kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite ostvaruje se mjerama i aktivnostima kojima se povećavaju mogućnosti povoljnog ishoda i smanjuju rizici i neželjene posljedice po zdravlje i zdravstveno stanje građaninia i društvene zajednice u cjelini, u skladu sa savremenim dostignućima medicinske nauke i prakse.

Služba obavlja sljedeće poslove:

•      Rad na uspostavljanju, razvijanju i poboljšanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u svim organizacionim jedinicama Bolnice,

•      Praćenje i unapređenje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga,

•     Učešće u izradi planova upravljanja kvalitetom i upravljanja rizikom organizacionih jedinica i praćenje njihove realizacije,

•      Rad na ispunjavanju standarda, kriterijuma i indikatora predviđenih zakonskim i podzakonskim aktima,

•      Standardizacija medicinske dokumentacije,

•      Mjerenje zadovoljstva korisnika i zaposlenih,

•      Vođenje postupka sertifikacije Bolnice,

•      Vođenje postupka akreditacije Bolnice,

•      Izrada izvještaja i analiza u oblasti upravljanja kvalitetom

•      Kontrola primjene uspostavljenih standarda (primjena politika i procedura, potpune medicinske i druge dokumentacije i sl.)

•      Priprema ustanove za eksternu ocjenu izradom samoocjene

 

Od 2016. godine, Bolnica je sertifikovana prema zahtjevima standarda za sertifikaciju bolnica, koje propisuje nacionalno tijelo za sertifikaciju i akreditaciju zdravstvenih ustanova Republike Srpske-ASKVA.  2020. godine pokrenuli smo primjenu sistema menadžmenta prema međunarodnim standardima ISO 9001:2015. te posjedujemo dva sertifikata koji potvrđuju primjenu sistema menadžmenta kvalitetom u našoj bolnici.

Tokom 2021. godine implementiran je i sistem menadžmenta za kvalitet i kompetentnost za medicinske laboratorije prema standardu ISO 15189:2018 koji je dodijeljen od strane Akreditacionog tijela BiH - BATA u aprilu 2022. godine čime postajemo prva zdravstvena ustanova u Republici Srpskoj koja posjeduje navedeni sertifikat.

 U oktobru 2022. bolnica je sertifikovana prema standardu za očuvanje kontinuiteta poslovanja ISO 22301:2019. koji pomaže organizacijama da uspostave i održavaju efektivne planove kontinuiteta poslovanja, sistema i procesa. Standard daje jasan i detaljan prikaz kako organizacija treba da posluje koristeći svoje interne vrijednosti za postizanje efektivnog menadžmenta rizicima koji mogu da nastanu iz prijetnji za kontinuitet poslovanja. Takođe, standardom su date smjernice za pripremanje, obezbjeđenje i održavanje kontinuiranog upravljanja i rukovođenja ukupnom sposobnošću organizacije da nastavi da radi tokom poremećaja. Ponosni smo da smo prva ustanova u Republici Srpskoj koja aktivno primjenjuje zahtjeve standard 22301.

 

 

 

Vijesti

Posljednje novosti

Osoblje

Ovo su naši ljekari, sestre i tehničari

dr Sanja Milovanović

dr Sanja Milovanović

rukovodilac Službe

Nada Stančić

spec. strukovna medicinska sestra, menadžer kvaliteta; odgovorno i kvalifikovano lice za upravljanje cjelokupnim otpadom (opasnim i neopasnim)

Ljiljana Vujanović

spec. strukovna medicinska sestra - oblast klinička njega, menadžer kvaliteta

Andrijana Mitrović

referent za opšte administrativne poslove

dipl. ing. Vesna Simikić

stručni saradnik za informatiku

dipl. ing. el. Branislav Medić

stručni saradnik za informatiku

Vladimir Kovačević

stručni saradnik za informatiku

Marko Rakić

računarski tehničar

Књига утисака

Корисници наших услуга о нама

Naša misija je da postignemo harmonično blagostanje pacijenata, zaposlenih i društvene zajednice u cjelini.

info

Kontakt informacije

Телефон

+387 (0)55 415 555

Email

info-pr@bolnicabijeljina.com

Адреса

Ul. Srpske vojske 53